ATP Atelier

Arezzo, Terra

4,500 SEK

Arezzo handbag is too charming to resist, flirty and fun, with gorgeous stitching.